Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het college van burgemeester en wethouders (ook wel het college van B&W of college genoemd) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Asten. De wethouders worden door de leden van de gemeenteraad gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de regering, nadat de gemeenteraad een kandidaat heeft voorgedragen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een nieuw college samengesteld op basis van een coalitieakkoord.


Er wordt een werkverdeling gemaakt waarbij ieder collegelid een aantal aandachtsgebieden krijgt, een portefeuille. Het college van B&W is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De burgemeester is de voorzitter van het college van B&W en heeft een doorslaggevende stem wanneer de stemmen staken.


De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college van B&W ambtelijk bij. De gemeentesecretaris wordt door het college benoemd.


Besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Ook is het college verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.
Het college heeft een reglement van orde voor de eigen werkzaamheden (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR417645/1).


Een overzicht van de collegeleden staat op de pagina van de gemeente Asten. De inhoud van hun portefeuille staat op hun persoonlijke pagina.

• De vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad zijn openbaar en beginnen doorgaans om 20.00 uur.
• De commissies en de  gemeenteraad vergaderen in de raadszaal (op de 2e verdieping van het gemeentehuis).
• U kunt de vergaderingen live volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/

Hoe kunt u van het spreekrecht gebruik maken? Alle praktische informatie op een rij.


Wie:
• Iedereen die tijdig vooraf spreektijd heeft aangevraagd bij de griffier.
• Bij de aanvraag worden naam, adres, telefonische bereikbaarheid en het gespreksonderwerp vermeld.


Onderwerpen:
• Gemeenteraad: uitsluitend over onderwerpen op de agenda.
• Commissies: over onderwerpen op de agenda of van het taakveld van de commissie.


Niet inspreken over:
• Besluiten van college of raad waar bezwaar of beroep tegen openstaat of heeft gestaan.
• Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
• Gedraging van een ambtenaar of bestuurder waarover een klacht kan of kon worden ingediend.


Aanmelden:
• Bij de griffier
• telefonisch op (0493) 671 212
• per e-mail: griffier@asten.nl
• Voor de gemeenteraad: uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (meestal vrijdag).
• Voor de commissies: uiterlijk 8 uur vóór aanvang van de vergadering (meestal 12.00 uur).

De gemeenteraad wil graag burgerinitiatieven en burgerparticipatie bevorderen en zoveel mogelijk rechtstreeks communiceren over belangrijke en actuele onderwerpen in de gemeente Asten.
In december 2016 heeft de raad besloten om gebruik te gaan maken van een digitaal burgerpanel.
Dit wordt voorlopig ingevuld door aan te sluiten op de raadplegingen via inwonerspanel TipAsten.
Dit is een samenwerking van weekkrant het Peelbelang en onderzoeksbureau Toponderzoek.
Via TipAsten kan iedereen die in Asten, Heusden of Ommel woont meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving.
Ook u kunt meedoen via TipAsten.nl.
U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet.
Na een onderzoek zijn de resultaten terug te lezen in het Peelbelang en op de website van TipAsten.nl.
Van tijd tot tijd wordt u gevraagd naar uw mening over actuele onderwerpen.
Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor de raadplegingen.
Heeft u suggesties voor een onderwerp, bijvoorbeeld over thema’s waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen? Stuur gerust een e-mail naar enquete@toponderzoek.com.

De raad beslist wat er moet gebeuren en de organisatie (college en ambtenaren) zorgen voor de uitvoering. De raad controleert of het beleid dat de raad heeft uitgestippeld ook volgens afspraak wordt uitgevoerd. Een rekenkamercommissie helpt de raad door onderzoek te doen naar de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en welke resultaten worden gehaald.
De gemeenteraad heeft in 2014 in een verordening de fractievoorzitters aangewezen als leden van de rekenkamercommissie.
Voor de uitvoering van een onderzoek wordt een externe partij of persoon ingeschakeld. Het vaste budget voor de rekenkamercommissie is met ingang van 2015 vervallen. Voor een onderzoek wordt incidenteel budget beschikbaar gesteld.
Het laatste onderzoek "Grip op sociaal domein"dateert van oktober 2018, https://raad.asten.nl/vergaderarchief-2009-2019/vergadering?tx\_windcorsa\_pi1%5Bagenda%5D=799&tx_windcorsa_pi1%5Bcat%5D=1&tx_windcorsa_pi1%5Bmonth%5D=11&tx_windcorsa_pi1%5Byear%5D=2018&cHash=ce91ba0bec735c4475af9abaa334fb65.
Op 26 februari 2019 heeft de raad de reactie van het college behandeld https://asten.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9f5103fc-8ca2-4983-b71a-9126fcc7ceb8


Van 25 april 2006 tot 1 april 2012 had de gemeente Asten een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Deurne en Someren. In die periode zijn 11 onderzoeken verricht.
https://raad.asten.nl/default-93c54575b8/commissies/rekenkamercommissie

Het gemeentebestuur is verplicht de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders bekend te maken.
De nevenfuncties van het college 2022-2026 vindt u op de gemeentepagina www.asten.nl bij de persoonlijke pagina van de burgemeester en wethouders.

In de Gemeentewet is vastgelegd dat raadsleden openbaar maken welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. Deze verplichting geldt in Asten ook voor de burgercommissieleden.
De nevenfuncties staan in een overzicht op de website  (https://www.asten.nl/gemeentebestuur-en-organisatie/gemeenteraad/nevenfuncties-raadsleden) en in de persoonlijke profielen van de raads- en commissieleden, te vinden onder de kop 'Wie is wie'.

• De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn openbaar.
• Aanvangstijd is meestal om 20.00 uur.
• De agenda en alle vergaderstukken worden ongeveer 10 dagen voor elke openbare vergadering gepubliceerd op deze website.
• In de week voorafgaande aan de vergadering staat de agenda ook op de gemeentepagina in het Peelbelang.
• De vergaderingen zijn live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/
• De besluitenlijsten en geluidsfragmenten worden zo snel mogelijk, meestal 1 à 2 dagen na de openbare vergadering, gepubliceerd bij de betreffende vergaderdatum op de website.
• De gemeenteraad besluit over de samenstelling van de commissies. Het actuele overzicht vindt u bij wie is wie - burgercommissieleden
• het reglement van orde van de raad vindt u via RvO raad en commissies 2023
• Heeft u vragen over de vergaderingen of wilt u inspreken? Meld u dan via griffier@asten.nl.

De gemeenteraad bestaat uit 17 leden en is het hoogste orgaan van de gemeente.
Iedere 4 jaar worden de leden van de gemeenteraad rechtstreeks gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Asten die 18 jaar of ouder is, mag stemmen.
De raad vertegenwoordigt de inwoners van Asten in het gemeentelijk bestuur, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.


Op 30 maart 2022 zijn de raadsleden geïnstalleerd voor de periode 2022-2026. Zij hebben zich verenigd in vijf politieke groeperingen.
De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de voorzitter van de raad is, de griffier ondersteunt de raad en de commissies bij de uitoefening van hun taak.


Wie er in de raad zit en hoe de zetelverdeling is staat op de pagina 'Raadsladen' onder de kop 'Wie is wie'.

• U vindt de agenda door op de vergadering te klikken in de kalender
• U kunt dan inzien welke onderwerpen er besproken worden en welke stukken hierbij gebruikt worden.
• U kunt met behulp van het jaartal en maand naar een specifieke vergadering zoeken.
• Als u zoekt naar een bepaald onderwerp of een specifiek document, gebruik dan de zoekfunctie rechtsboven in het scherm.
• Een overzicht van alle vergaderingen van dit jaar staat in het vergaderschema.
• Bij de agenda vindt u ook de publieksagenda. Hierin staat een korte toelichting op de onderwerpen en de beslispunten.
• In het vergaderarchief ziet u de vergaderingen die geweest zijn.
• Als u hier op de betreffende vergadering klikt, ziet u de agenda, de vergaderstukken en de besluitenlijst.
• Met de geluidsfragmenten kunt u terugluisteren hoe het onderwerp in de vergadering besproken is.
• U herkent het geluidsbestand aan het icoontje met het speakertje.

Heel veel informatie is te vinden via de Raadsleden Academie (zie link). Wil je meer weten over de raad van de gemeente Asten dan kun je contact opnemen met de griffier.
Natuurlijk kun je ook terecht bij de politieke partijen.

Wij staan open voor ideeën of andere suggesties van u als inwoner.
Dus hebt u een idee over hoe dingen beter kunnen. En daarbij eventueel ook al een oplossingsrichting? Laat het ons weten!
Reageren kan via gemeente@asten.nl of via (0493) 671 212.

De voorzitters van de fracties vormen samen met de burgemeester het presidium. Het presidium doet aanbevelingen over de organisatie en werkzaamheden van de raad en de commissies. Als agendacommissie stelt het presidium ook het jaarrooster en de voorlopige agenda's van de raadscommissies en de raad vast.
Dit is bepaald in het reglement van orde van de raad RvO raad en commissies 2023

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid opengesteld om burgerleden toe te voegen aan de commissies. Per mei 2022 zijn voor de raadsperiode 2022-2026 namens 5 fracties 20 niet-raadsleden als burgercommissielid toegelaten. Zij ondersteunen de raadsleden van hun fractie. Door hun inbreng in de commissies, voorbereidende werkzaamheden, specifieke kennis of contacten, kunnen zij het raadswerk met name in de kleinere fracties verlichten. Daarnaast is het een mogelijkheid om actief kennis te maken met het raadslidmaatschap.
Wie er in de commissies zit staat op de pagina 'Burgercommissieleden' onder de kop 'Wie is wie'.

• Als u bij de raad of commissie aandacht wilt vragen of aanvullende informatie wilt geven over een onderwerp, kunt u gebruik maken van het spreekrecht.
• U meldt zich tijdig (voor 12 uur op de dag van de commissievergadering, of uiterlijk vrijdag voor 12 uur voor de raad van dinsdag) via griffier@asten.nl of telefonisch. U ontvangt altijd een bevestiging.
• U neemt niet deel aan de beraadslaging.
• De voorzitter geeft u direct bij aanvang van de vergadering het woord, in volgorde van aanmelding.
• U dient gebruik te maken van de microfoon.
• U krijgt vijf minuten (1 à 2 getypt A4-tje) spreektijd.
• Deelnemers aan de vergadering kunnen verduidelijkende vragen stellen.
• In de commissievergaderingen geeft de voorzitter u gelegenheid om – na de eerste termijn bij behandeling van het betreffende agendapunt - te reageren. Ook hiervoor krijgt u vijf minuten.
• Uw inbreng kan worden meegenomen in de beraadslagingen.
• Het is ook mogelijk dat de vergadering er uitsluitend kennis van neemt.
• In de besluitenlijst van de vergadering (terug te vinden bij de vergaderstukken) wordt opgenomen dat en door wie er gebruik is gemaakt van het spreekrecht.
• U ontvangt na de vergadering als inspreker in het algemeen geen nader bericht.

De gemeenteraad heeft twee raadscommissies ingesteld, de commissie Ruimte en de commissie Samenleving en Bestuur (voorheen commissie Burgers en Algemene zaken & Control).
De commissies bestaan uit raadsleden en burgercommissieleden. De voorzitter is een raadslid en vanaf medio 2023 ondersteunen commissiegriffiers de commissies.
De commissies adviseren de raad, voeren overleg met het college en geven het college wensen en bedenkingen mee ter voorbereiding van voorstellen of te nemen besluiten.


Wie er in de commissies zit staat op de pagina 'Burgercommissieleden' onder de kop 'Wie is wie'.

In het coalitieakkoord staan de plannen en wensen van het college voor een collegeperiode.
Klik op onderstaande link voor het coalitieakkoord 2022-2026

Het vergaderschema vindt u via https://www.asten.nl/fileadmin/Raadswebsite\_Asten/Vergaderingen/Vergaderrooster\_2023.pdf
Hiermee heeft u alle vergaderingen van gemeenteraad, commissies en presidium in één volledig overzicht.


Hieronder vindt u ook alvast het vergaderschema voor 2024.